Vad skall vi göra?

Normer gömmer sig bakom konflikterna.

 

Inom gemenskaper uppstår konflikter där en viss grupp eller individ utesluts från de övriga. Detta kan ske antingen genom våld eller diskreta antydningar om att gruppen eller individen i fråga inte hör hemma i gruppen.

När man reder ut situationen kan det vara bra att tänka på hurvida det gömmer sig en norm under ytan, till vilken gruppen eller individen inte klarat av att anpassa sig?

Om situationen bara behandlas som en engångsartad konflikt mellan två grupperingar, når man inte fram till de maktstrukturer eller normer som eventuellt ligger som grund för hela konflikten.

Insikten om att normer och antaganden är en del av omgivningen är det första steget.

Normerna måste synliggöras. Det gör man genom att bli medveten om hur omgivningen fungerar, hur männnisor värderas olika utifrån sina egenskaper. Kritiskt tänkande hjälper. Lika viktigt är det att stanna upp ibland för att iaktta sin omgivning.

De som utmanar normerna bli själv ofta tvungna att ta på sig ansvaret för att mångfalden ska tas i betraktande och att de brister som finns blir åtgärdade – även om det egentligen borde vara allas uppgift.

Därför är det viktigt att kunna lyssna.

Det är bra att först lyssna på sig själv – känner man själv att det finns några normer som det är svårt att anpassa sig till? När man vet hur den upplevelsen känns, är det lättare att lyssna och förstå andras upplevelser om kollisioner med normer.

Den smarta märker också de egenskaper hos sig själv, som passar in i de rådande normerna. Om man i vissa bemärkelser passar in och är privilegierad, är det viktigt att lyssna på vilken erfarehet de människor har, som saknar privilegierna i just de avseendena.

Att man inte ryms inom normernas ramarna är inte ens eget fel. Det är normernas fel. För att förändra jobbiga situationer och rutiner måste man först få syn på normerna. Därefter måste de ändras. På denna websida vill vi diskutera om hur det kan göras.